सवारी चालक अनुमतिपत्र (बागमती)

कार्यालय प्रमुख :
श्री रामदत्त भट्ट
सर्म्पर्क नम्बर : ०१-५००१७९३
फ्याक्स नम्बर : ०१-५००१७९३
ठेगाना : ललितपुर उपमहानगरपालिका
इमेल : tmo.lc@dotm.gov.np