मोटरसाइकल (बागमती)

कार्यालय प्रमुख : श्री बसन्त अधिकारी
सर्म्पर्क नम्बर : ०१-५५४७०३७
फ्याक्स नम्बर : ०१-५५४७०३७
ठेगाना : ललितपुर उपमहानगरपालिका
इमेल : tmo.mc@dotm.gov.np