सुचना पाटी

सेवा बन्द हुने बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७२-०८-२० गते आईतबार ९म्भअझदभच ट, द्दण्ज्ञछ० देखि सवारी चालक अनुमति पत्र जारी, नविकरण तथा प्रतिलिपी समेतका कार्यहरु क्mबचत ऋबचम क्थकतझ बाट हुने व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदै उक्त कार्यको व्यवस्थापनको लागि यस कार्यालयबाट संचालन हुने दैनिक सेवाहरु देहाय वमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

थप जानकारी को लागि यहाँ थिच्नुहोस्

अन्य सुचना: