भेहिकल फिटनेश टेष्ट सेन्टर, टेकु काठमाण्डौ

भेहिकल फिटनेश टेष्ट सेन्टर, टेकु काठमाण्डौ