सानो भर्‍याङ सेवा केन्द्र

 

कार्यालय प्रमुख : रमेश श्रेष्ठ
सर्म्पर्क नम्बर : ०१-४२७२३२५
फ्याक्स नम्बर :  
ठेगाना : सानो भर्र्याङ् , स्वयम्बु ,काठमाडौं
इमेल : ramesjee@yahoo.com