करको दर, परिपत्र, निर्देशन

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1उपत्यका भित्र हर्न बजाउन निषेध गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
2सवारी जाच पास सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
3ट्रायल परीक्षाको निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
4कार्य योजाना बनाई कार्यान्यन गर्ने डाउनलोड गर्नुहोस
5२०७३ सालका परिपत्रहरूडाउनलोड गर्नुहोस
6विभागीय सजाय सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
7निर्वाचन आयोगको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
8पत्रु गर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
9२०७३ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गैर कर दस्तुर डाउनलोड गर्नुहोस
10आ.व. २०७३/७४ मा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करडाउनलोड गर्नुहोस
11आ ब ७२। ७३ को करको दर डाउनलोड गर्नुहोस
12आ व २०७१।७२ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
13आ.व. २०७०/७१ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
14आ.व. २०६९/७० को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस