करको दर, परिपत्र, निर्देशन

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1Online दरखास्त दर्ता सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
2Online System बाट आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
3नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ निर्देशन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
4सवारी साधनहरुको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
5सवारी दर्ता सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
6२०७४ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गैर कर दस्तुर डाउनलोड गर्नुहोस
7बाटो इजाजत सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
8वर्ग H,I र J को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
9मन्त्रालयको ठूलो गाडीको लाइसेन्स तर्फको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस
10नेपाल प्रहरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बारे डाउनलोड गर्नुहोस
11मिति २०७४/०१/०५ को स्टाफ बैठकका निर्णयहरुडाउनलोड गर्नुहोस
12उपत्यका भित्र हर्न बजाउन निषेध गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
13सवारी जाच पास सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
14ट्रायल परीक्षाको निर्णय कार्यान्यन सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
15कार्य योजाना बनाई कार्यान्यन गर्ने डाउनलोड गर्नुहोस
16२०७३ सालका परिपत्रहरूडाउनलोड गर्नुहोस
17विभागीय सजाय सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
18निर्वाचन आयोगको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमाडाउनलोड गर्नुहोस
19पत्रु गर्ने सम्बन्धमा डाउनलोड गर्नुहोस
20२०७३ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गैर कर दस्तुर डाउनलोड गर्नुहोस
21आ.व. २०७३/७४ मा लाग्ने सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करडाउनलोड गर्नुहोस
22आ ब ७२। ७३ को करको दर डाउनलोड गर्नुहोस
23आ व २०७१।७२ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
24आ.व. २०७०/७१ को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस
25आ.व. २०६९/७० को करको दरडाउनलोड गर्नुहोस