सवारी दर्ताको विवरण

क्रम संख्या फाइलको नाम डाउनलोड
1आ.व.०७३-०७४ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
2आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)डाउनलोड गर्नुहोस
3आ.व.०७३-७४ सम्म दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण (सवारीगत रूपमा) डाउनलोड गर्नुहोस
4२०७१-७२ मा दर्ता भएको सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
5आ.व.०७२-७३ सम्म दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण (सवारीगत रूपमा) डाउनलोड गर्नुहोस
6२०७२-७३ मा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस
7आर्थिक बर्ष २०७२-७३ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)डाउनलोड गर्नुहोस
8आ.व.०७२-७३ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरणडाउनलोड गर्नुहोस